Maakorralduse ja maareformi järelevalve

 

Maakorralduse ja maareformi järelevalve dokumendid 2016

 

 

1. Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle.

 

Õiguslik  alus: Maakorraldusseadus § 3 lg 2

 

Järelevalve sisu:

Maavanem teostab haldusjärelevalvet maakorralduse seaduslikkuse üle.

 

2. Järelevalve maa ostueesõigusega erastamise seaduslikkuse üle.

 

Õiguslik alus: Maareformi seadus, Vabariigi Valitsuse 06.11.1996. a määrus nr 267 „Maa ostueesõigusega erastamise kord" punktid 23 ja 251.

 

Järelevalve sisu:

Erastamise korraldaja kontrollib maa ostueesõigusega erastamiseks esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning teostab järelevalvet järelmaksu tasumise üle.

 

3. Järelevalve vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise seaduslikkuse üle.

 

Õiguslik alus: Maareformi seadus, Vabariigi Valitsuse 04.04.2000. a määrus nr 115 „Maareformi seaduse» paragrahvides 23¹ ja 23² sätestatud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise kord" § 15  lg 1 ja § 21 lg 6 .

 

Järelevalve sisu:

Erastamise korraldaja kontrollib  talle maa erastamiseks esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning teostab järelevalvet järelmaksu tasumise üle.

 

4.  Järelevalve vaba metsamaa erastamise seaduslikkuse üle.

 

Õiguslik alus: Maareformi seadus, Vabariigi Valitsuse 04.04.2000. a määrus nr 115 «Maareformi seaduse» §-s 234 sätestatud vaba metsamaa erastamise kord"  6 lg 1 ja § 12 lg 7

 

Järelevalve sisu:

Erastamise korraldaja kontrollib vallavolikogu poolt kinnitatud vaba metsamaa erastajate nimekirja kantud isikute vastavust «Maareformi seaduse» § 233 lõikes 2 ja § 234 lõikes 2 sätestatud vaba metsamaa erastamise õigust omava isiku tingimustele ja «Maareformi seaduse» § 234 lõigetes 7 ja 8 sätestatud vaba metsamaa erastamist välistavate asjaolude puudumist ning teiste talle maa erastamiseks esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning teostab järelevalvet järelmaksu tasumise üle.

 

5. Järelevalve kinnisasjaga piirneva maa erastamise üle.

 

Õiguslik alus: Maareformi seadus, Vabariigi Valitsuse 22.02.2007. a määrus nr 50 «„Maareformi seaduse" § 22 lõikes 1² sätestatud maa erastamise kord" § 9 lg 1 ja § 11 lg 10

 

Järelevalve sisu:

Erastamise korraldaja kontrollib talle maa erastamiseks esitatud dokumentide ja andmete õigsust. Kontrollitakse, kas erastatav maa vastab seaduses sätestatud kriteeriumidele ja käesoleva määruse § 1 lõikes 2 sätestatud tunnustele ning kas on arvestatud käesoleva määruse § 3 lõigetes 2 kuni 4 nimetatud maa erastamist välistavate asjaoludega ning teostab järelevalvet järelmaksu tasumise üle. 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

 

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

 

Peaspetsialist maatoimingute alal

 

Heivi Põder

76 66 160

heivi.poder@valga.maavalitsus.ee

kabinet 316

 
Peaspetsialist maatoimingute alal   Anneli Õunsaar 76 66 154 anneli.ounsaar@valga.maavalitsus.ee

kabinet

315