Uudised ja teated

« Tagasi

Riigivara neljanda avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

 

MAAVANEMA KORRALDUS           04.12.2017nr 1-1/17-386

 

Võttes aluseks riigivaraseaduse § 50 lg 1, § 63 lg 1, § 68 lg 1, lg 5, § 70 lg 1, § 71 lg 1, §1051 lg 2:

 

1.Kinnitan 04.12.2017. a toimunud riigivara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused   (protokoll 04.12.2017 nr 7-3-2/20) :

 

1.1 Valga maakonnas Valga vallas Valga linnas Väike-Köie tn 2 kinnistu, riigi kinnisvararegistri  kood KV22133, registriosa nr 2356240, katastritunnus  85401: 005: 0001, sihtotstarve 100 % elamumaa, pindala 870 m², hoonestusõigusega 50 aastaks koormatud.

 

2. Võõrandada:

2.1 Valga maakonnas Valga vallas Valga linnas Väike-Köie tn 2 kinnistu, riigi kinnisvararegistri  kood KV22133, registriosa nr 2356240, katastritunnus  85401: 005: 0001, sihtotstarve 100 % elamumaa, pindala 870 m², ainsa pakkumise teinud Rauno Eglitile (isikukood 38805035716)  hinnaga 1500 (üks tuhat viissada) eurot.

2.2  Valga vallas Valga linnas  Väike-Köie tn 2 kinnistu on koormatud hoonestusõigusega  50 aastaks Rauno Egliti, isikukood 38805035716, kasuks.

 

2.3 Rauno Eglit on tasunud Rahandusministeeriumi arveldusarvele tagatisraha 150 eurot, mis lugeda ettemaksuks. Ülejäänud ostuhind 1350 eurot tasuda ühele järgmistest  Rahandusministeeriumi arvelduskontodest: SEB nr EE891010220034796011, Swedbank nr EE932200221023778606,  Luminor Bank  nr EE701700017001577198 või Danske Bank nr EE403300333416110002, viitenumber 2800082433 enne müügilepingu sõlmimist.

 

2.4 Rauno Eglitil sõlmida Valga vallas Valga linnas Väike-Köie tn 2 kinnistu müügileping hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub kinnistu omandaja.

 

3. Kantseleil korralda riigivaraseaduse §  50 lg 1 sätestatud korras käesoleva korralduse punktis 2.1  nimetatud kinnistu  võõrandamise lepingu  10 päeva jooksul võõrandamise jõustumisest arvates sellest teatamine väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Tõnis Lass

maasekretär maavanema ülesannetes