Koostatav maakonnaplaneering

Valga maavanem algatas 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347 maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

 

Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi Valitsus 18. juuli 2013 korraldusega nr 337.

Valga maakonna planeering on kehtestatud 03.02.1999. Kehtivat maakonnaplaneeringut on täpsustatud ja täiendatud teemaplaneeringute „Tihe- ja hajaasustusega alad", „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", Ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused Via Hanseatica mõjualal",„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur".

 

Eesti riigi eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Kõigis maakondades on uute planeeringute algatamise eesmärgiks asetada planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse kiire majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet.

 

Valga maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Valga Maavalitsus (Kesk 12, Valga). Maakonnaplaneeringu kehtestab Valga maavanem, planeering peab valmima 2015. aasta lõpuks. Maakonnaplaneeringute koostamisel lähtutakse maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohtadest, mis on leitavad SIIT.

 

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

planeeringu alal

Kaire Jaanus

766 6133

kaire.jaanus@valga.maavalitsus.ee

kabinet 410