Bioohutusmeetmed

Kaitsmaks oma loomi sigade Aafrika katku nakatumise eest tuleb järgida vähemalt järgmisi bioohutusmeetmeid:

–        ära luba kõrvalisi isikuid loomapidamishoonesse;

–        enne loomapidamishoonesse sisenemist vaheta riided, desinfitseeri või vaheta jalanõud;

–        hoia karja juurde toodav loom karjasolevatest loomadest eraldi (karantiin);

–        hoia haige loom eraldi tervetest;

–        väldi viiruse pääsu loomapidamishoonesse sööda, allapanu või inventariga;

–        ära sööda sigadele toidujäätmeid;

–        teosta näriliste tõrjet;

–        takista metsloomade ja teiste koduloomade pääsemist loomapidamishoonesse;

–        nõua nende bioohutusmeetmete täitmist kõigilt, kes sinu loomadega tegelevad.

Lisaks täiendavad loomatauditõrje abinõud:

Seafarmi territooriumile võib Venemaalt, Valgevenest, Lätist, Leedust ja Poolast saabunud elussigade vedamiseks kasutatav veok siseneda alles:

  • peale 48 tunnist ooteaega alates Eesti piiri ületamisest ning
  • peale transpordivahendi täiendavat desinfitseerimist Eestis (desinfitseerimiseks sobivad kloori sisaldavad desovahendid nagu 5%-line kloramiinlahus, naatriumhüpokloritilahus, kloorlubi, Halamid, Virkon S lahjenduses 1:200 ja Ecocid S lahjenduses 1:200)
  • ülalnimetatud meetmete täitmine peab olema dokumentaalselt tõestatud.

 

Sigade sööt ja joogivesi tuleb hoida sisetingimustes, et välistada selle võimalik kokkupuude metssigadega.

 

KEELATUD ON:

 

  1. Eesti Vabariigi territooriumil kodusigade ja farmis peetavate metssigade pidamine välitingimustes.
  2. Sigade kuumtöötlemata sööda sissevedu Eestisse Venemaa ja Valgevene, Läti, Leedu ja Poola piirkondadest, kus on diagnoositud sigade klassikaline katk või sigade Aafrika katk või on kehtestatud nendega seotud piirangud.