Uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on Valgamaal avatud

Maavanem Margus Lepik kuulutas avatuks hajaasustuse programmi taotlusvooru Helme, Hummuli, Karula, Otepää, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vallas. Taotlusi võetakse vastu vallavalitsustes alates 10. aprillist ning nende esitamise tähtpäev on 12. juuni  2017.

 

Programmi eesmärgiks on tagada head elutingimused hajaasustusega maapiirkondades alaliselt elavatele peredele. Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,  toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Maksimaalne toetus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering väiksem kui 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud  hajaasustuse programmidest toetust perioodil 2012-2016, siis arvestatakse varem saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Siinkohal on oluline silmas pidada, et iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

 

Taotluste menetlemine ja hindamine ning toetuse eraldamise otsustamine toimub kohalikes omavalitsustes. Maavalitsuse ülesandeks on taotlusvooru avamine, programmi rakendamise üldine koordineerimine, kohalikele omavalitsustele eraldatava riigipoolse toetuse rahajaotuse kehtestamine ning kontrolli teostamine vahendite kasutamise sihipärasuse üle.

 

Hajaasustuse programmi rahastavad riik ja kohalikud omavalitsused.

 

Lisainfo programmi ja taotlemistingimuste kohta on kättesaadav Valga maavalitsuse ja programmis osalevate valdade veebilehtedelt.

 

Kersti Lepik

peaspetsialist arengu alal

Valga Maavalitsus

e-post kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6112