Ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused Via Hanseatica mõjualal

Teemaplaneering seab Valgamaa piiresse jääva Via Hanseatica arengukoridori arendamiseks vajalikud tingimused, et säilitada piirkondlikke erisusi ja tugevdada arengupotentsiaali. Planeering täpsustab ning seob ruumiga erinevates strateegiates ja Via Hanseatica turismitoote arendusprojektis esitatu.

Dokument koosneb kahest osast. Esimeses osas antakse ülevaade Valgamaa Via Hanseatica mõjualast, selle ulatusest ja potentsiaalsete külastajate sihtrühmadest, samas selgitatakse Valgamaa mõjupiirkonna jaotumist arengupiirkondadeks ja jaotuspunktideks. Teises osas käsitletakse kolme arengupiirkonda eraldi. Planeeringu olulisemaks osaks on iga piirkonna arendamiseks vajalikest tegevussuundadest lähtuvad asukohapõhised tegevused.

Planeering on kehtestatud maavanema korraldusega 29.02.2008 nr 137

Dokumendid
 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

planeeringu alal

Kaire Jaanus

766 6133

kaire.jaanus@valga.maavalitsus.ee

kabinet 410