Võtmepädevuste arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal

21.09.17
 
 
Projekti nimi: Võtmepädevuste arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal
 
Projekti kokkuvõte: Tööturul on palju madala konkurentsivõimega täiskasvanud töötajaid ja seetõttu
viiakse projekti raames läbi Lõuna-Eestis ja Virumaal elukestvas õppes vähe osalenud
või üldse mitte osalenud täiskasvanutele keele- ning arvutikoolitusi, et nad saaksid
tööturul hakkama ja oleksid valmis edaspidi end täiendama ja koolitama. Projekt
suurendab inimeste motiveeritust õppida eriala või täiendada olemasolevaid
kutseoskusi, et olla tööturul konkurentsivõimelisem.
 
Projekti number: 2014-2020.1.06.16-0067
 
Projekti algus ja lõpp: 01.01.2017 -30.11.2018
 
Toetuse summa: 207 087,95 eurot
 
Sihtrühmadeks on:
  • põhi- ja keskhariduseta täiskasvanud ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud
  • teised elukestvas õppes vähem osalenud grupid
 
Projekti partneriteks on Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekeskus ja
Ida-Viru Kutsehariduskeskus, kelledega koostöös viiakse kaheksas maakonnas läbi
sihtgrupile mõeldud koolitused.
 
Projekti eesmärk ja tulemused: Paranenud on Lõuna-Eesti ja Virumaa elukestvas õppes vähe osalenud või üldse mitte
osalenud täiskasvanute võtmepädevuste ja õpioskuste tase, mis aitab kaasa madala
konkurentsivõimega täiskasvanud töötajate osakaalu vähenemisele tööturul.
Koolitused viiakse läbi 8 maakonnas: Valga, Võru, Põlva, Viljandi, Jõgeva, Tartu,
Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond.
Eesti keele, võõrkeelte ning digipädevuse koolitustega on tõusnud inimeste
motivatsioon edasi õppida ja nad püsivad tööturul konkurentsivõimelised pikka aega.
Koolitustel on osalenud 380 täiskasvanut, kelle teadlikkus haridustee jätkamise
võimalustest on tõusnud ning paranenud on valmisolek kohaneda tööturul toimuvate
muutustega.
380 koolitatavat on saadud alljärgneva arvutuse alusel:
* Eesti keele koolitus kahes maakonnas kahel aastal mõlemas maakonnas 10
inimesele. Kokku 40 inimest.
* Inglise keele koolitus kahkeksas maakonnas kahel aastal 10 inimesele. Kokku 160
inimest.
* Läti keele koolitus ühes maakonnas kahel aastal 10 inimesele. Kokku 20 inimest.
* Digipädevuse koolitus kaheksas maakonnas kahel aastal 10 inimesele. Kokku 160
inimest.