Valga maavanem Margus Lepik

Sünniaeg: 14.03.1969, Valga linn

Perekonnaseis: vabaabielus, 2 tütart ja 2 poega

Telefon: 766 6100 (tööl)

Elektronpost: margus.lepik@valga.maavalitsus.ee

 

Hariduskäik:

1987-1992 Tallinna Tehnikaülikool mehaanikateaduskond, aparaadiehitus

1976-1987 Valga 1. Keskkool

 

Teenistuskäik:

04.2007-07.2010 Riigikogu liige

11.1999-04.2007 Valga linnapea

09.1994-06.1999 AS ETK Valga Leib juhataja, tegevdirektor

01.1993-09.1994 ETK Leivatehas Valga Leib peainsener

06.1992-12.1992 ETK Leivatehas Valga Leib mehaanikainsener

 

Muud ametid:

2005-2007 Eesti Linnade Liit juhatuse esimees

2004-2007 Regioonide Komitee liige, Eesti delegatsiooni juht

2003-2007 CEMR liige

 

Ühiskondlik tegevus:

Eesti Triatloni Liidu president

spordiseltsi "Valga Kalev", Lions Valga Klubi ja Valgamaa Äriklubi liige;

 

Keelteoskus:

eesti keel - emakeel

inglise keel – hea kõnes ja kirjas

vene keel – hea kõnes, rahuldav kirjas

soome keel – rahuldav kõnes

 

Huvialad:

Sport (vastupidavusalad-triatlon, jooksmine, suusatamine)

reisimine,

lugemine

 

Lisainformatsioon:

Erakondlik kuuluvus- Reformierakond alates 2002

 

MAAVANEMA SÕNAVÕTUD

 

Ülesanded

Maavanem:

1) esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest;

2) juhib maavalitsuse tööd;

3) annab oma tegevusest aru Vabariigi Valitsusele;

4) koordineerib ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste kohalike asutuste ning kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas;

5) annab arvamuse ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste maakonnas asuvate kohalike asutuste juhtide ametisse nimetamise ja vabastamise kohta;

6) informeerib Vabariigi Valitsust ja kohalikke omavalitsusi regionaalpoliitika, samuti muudes täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste suhete küsimustes;

7) teeb Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele ettepanekuid valitsusasutuste kohalike ametiasutuste ning muude maakonnas asuvate riigiasutuste töö korraldamiseks;

8) valdab, kasutab ja käsutab riigivara oma volituste piirides vastavalt seadusele;

9) sõlmib Vabariigi Valitsuse volitusel halduslepinguid kohalike omavalitsustega nende poolt riiklike kohustuste täitmiseks;

10) teostab käesoleva seaduse §-s 85 sätestatud alustel ja korras järelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle, samuti täidab teenistusliku järelevalve ülesandeid vastavalt käesoleva seaduse §-le 98;

11) suunab ja koordineerib maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste tegevust;

12) kinnitab maavalitsuse teenistujate koosseisu maavalitsuse põhimääruse alusel;

13) nimetab ametisse ja vabastab ametist maavalitsuse koosseisu kuuluvad riigiteenistujad, samuti maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste juhid, kui seadusega või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse määrusega ei sätestata teisiti;

14) esitab Vabariigi Valitsusele Rahandusministeeriumi kaudu ettepanekud maavalitsuse kulude ja tulude eelarve eelnõu ning vajadusel lisaeelarve eelnõu kohta ning valvab eelarve otstarbeka täitmise järele;

15) kinnitab ja muudab maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste eelarved ja kontrollib nende täitmist;

16) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega.

 

(Vabariigi Valitsuse seadus § 84)