Valga maavanema ülesannetes maasekretär Tõnis Lass

 

Maavanema ülesandeid täidab 4. novembrist 2017. a kuni 31. detsembrini 2017. a maasekretär Tõnis Lass Rahandusministeeriumi käskkirja 13.11.2017 nr 2.1-1/19 alusel.

 

 

13. novembri riigihalduse ministri käskkirjaga määrati maasekretär Tõnis Lass täitma Valga maavanema ülesandeid 4. novembrist 2017. a kuni 31. detsembrini 2017. a vabastamata teda maasekretäri ülesannete täitmisest.

 

Maavanema avaliku võimu teostamise volitus avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktide 1, 2 ja 8 mõttes (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine ning maavalitsuse pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine või rakendamine) tuleneb Vabariigi Valitsuse seadusest ning muudest õigusaktidest, millega on määratud maavalitsuse pädevus.

 

 

Endine maavanem Margus Lepik valiti 4. novembril 2017. a Valga Vallavolikogu istungil Valga vallavanemaks.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

4. novembril 2017. a Valga Vallavolikogu istungil valiti Valga vallavanemaks Margus Lepik.

Margus Lepik oli Valga maavanem 01.07.2010-04.11.2017

 

MAAVANEMA SÕNAVÕTUD

 

Ülesanded

Maavanem:

1) esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest;

2) juhib maavalitsuse tööd;

3) annab oma tegevusest aru Vabariigi Valitsusele;

4) koordineerib ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste kohalike asutuste ning kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas;

5) annab arvamuse ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste maakonnas asuvate kohalike asutuste juhtide ametisse nimetamise ja vabastamise kohta;

6) informeerib Vabariigi Valitsust ja kohalikke omavalitsusi regionaalpoliitika, samuti muudes täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste suhete küsimustes;

7) teeb Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele ettepanekuid valitsusasutuste kohalike ametiasutuste ning muude maakonnas asuvate riigiasutuste töö korraldamiseks;

8) valdab, kasutab ja käsutab riigivara oma volituste piirides vastavalt seadusele;

9) sõlmib Vabariigi Valitsuse volitusel halduslepinguid kohalike omavalitsustega nende poolt riiklike kohustuste täitmiseks;

10) teostab käesoleva seaduse §-s 85 sätestatud alustel ja korras järelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle, samuti täidab teenistusliku järelevalve ülesandeid vastavalt käesoleva seaduse §-le 98;

11) suunab ja koordineerib maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste tegevust;

12) kinnitab maavalitsuse teenistujate koosseisu maavalitsuse põhimääruse alusel;

13) nimetab ametisse ja vabastab ametist maavalitsuse koosseisu kuuluvad riigiteenistujad, samuti maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste juhid, kui seadusega või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse määrusega ei sätestata teisiti;

14) esitab Vabariigi Valitsusele Rahandusministeeriumi kaudu ettepanekud maavalitsuse kulude ja tulude eelarve eelnõu ning vajadusel lisaeelarve eelnõu kohta ning valvab eelarve otstarbeka täitmise järele;

15) kinnitab ja muudab maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste eelarved ja kontrollib nende täitmist;

16) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega.

 

(Vabariigi Valitsuse seadus § 84)