Kinnisasja omandamise loa taotlemine

12.05.16

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus sätestab avalikust huvist tulenevad ning riigi julgeoleku kaalutlustest lähtuvad kitsendused maatulundusmaa omandamisele.

Kui lepinguriigi juriidiline isik ei ole kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud  põllumajandustoodete tootmisega või metsa majandamisega on tal õigus omandada põllumajandusmaad, metsamaad või põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse maavanema loal.

 

Kolmanda riigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes maavanema loal, kui ta on vahetult enne loa taotlemist elanud Eestis püsivalt vähemalt kuus kuud või kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana.

 

Kolmanda riigi juriidilisel isikul on õigus omandada nii põllumajandus- kui ka metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes maavanema loal, kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud Eestis põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega ning kui tema filiaal on kantud Eesti äriregistrisse.

Kestvus

Loataotluse menetlemine võib võtta 2-3 kuud.

Riigilõiv

-

Tasumine

-

Õigusaktid

Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus

Lisainfot annab

Peaspetsialist maatoimingute alal Anneli Õunsaar, anneli.ounsaar@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6154, kabinet 315

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Tuua või saata dokumendid (digitaalselt allkirjastatud):

Kesk 12, 68203, VALGA

info@valga.maavalitsus.ee

 

Vajaminevad dokumendid

Nõuetekohane taotlus, millele lisatakse:

 

  • vajadusel taotleja esindaja volikiri;
  • tegevuskava omandatava kinnisasja sihtotstarbeliseks kasutamiseks(tegevuskavas annab taotleja ülevaate vähemalt viie aasta kavandatavate tegevuste kohta ning kinnitab, et omandatavat kinnisasja hakatakse kasutama vastavalt selle sihtotstarbele efektiivselt, jätkusuutlikult ja sihipäraselt);
  • tegevuskavaga koos esitab taotleja dokumendid, mis tõendavad, et tegevuskavas kirjeldatud tegevuste elluviimiseks on piisavalt vahendeid, sealhulgas finantsvahendeid;
vajadusel rendilevõtja kinnitus, et ta on tegelenud Eestis loa taotlemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat põllumajandustoodete tootmisega või metsa majandamisega (olenevalt omandatava kinnisasja iseloomust).

Tulemus

Luba kinnisasja omandamiseks maavanema korralduse vormis

Blankett, taotlusvorm

Kinnisasja omandamise loa taotlus