Kehtiv maakonnaplaneering


Valga maakonnaplaneering 2030+ kehtestati maavanema korraludusega 15.12.2017 nr 1-1/17-417

 

 

Maakonnaplaneering 2030+:

-        Kehtestamise korraldus koos lisa 1ga

-        Valga maakonnaplaneeringu 2030+ seletuskiri 

-        Joonis 1. Asustuse suunamine 

-        Joonis 2. Ruumilised väärtused 

 

Maakonnaplaneeringu 2030+ lisad:

Lisa 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande lisad:

Aruande lisa 1. Valga maakonnaplaneeringu KSH programm

Aruande lisa 2. Valga maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine

Aruande lisa 3. Valga maakonnas asuvad maardlad

Aruande lisa 4. Valga maakonnas asuvad kaitsealad

Aruande lisa 5. Valga maakonnas asuvad hoiualad

Aruande lisa 6. Ametisutuste seisukohad KSH aruande eelnõu kohta

Aruande lisa 7. KSH aruande avalikustamise käigus laekunud kirjad ja vastuskirjad neile

Aruande lisa 8. KSH aruande avaliku arutelu protokoll

KSH aruande ja avaliku arutelu toimumise teated

 

Lisa 2. Ruumilise arengu analüüs

Ruumilise arengu analüüs

 

Lisa 3. Planeeringu lähteseisukohad

 

Lisa 4. Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

Seletuskiri

Koondkaart

Roheline võrgustik

Väärtuslikud maastikud

 

 Lisa 5. Teemaplaneering  „Ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused Via Hanseatica mõjualal

 

Lisa 6. Tegevuskava

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

planeeringu alal

Kaire Jaanus

766 6133

kaire.jaanus@valga.maavalitsus.ee

kabinet 410