Kasutusvaldusse antud maa omandamine

12.05.16

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest (kinnistusraamatusse kandmisest) tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada. Maa omandamiseks esitab kasutusvaldaja maavanemale kirjaliku taotluse pärast maa omandamise õiguse tekkimist, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne kasutusvalduse lõppemist.
 

Omandada võib:

1. maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maad;
2. maad, mis sisaldab maavara maapõueseaduse tähenduses (keskkonnaministri loal);
3. hoiuala maad, kaitsealade sihtkaitse- või piiranguvööndi maad, püsielupaiga maad, kaitstava looduse üksik- ja muu objekti juurde kuuluvat maad ning Natura 2000 võrgustiku maad (kaitstava loodusobjekti valitseja loal);

4. mälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndi maad (Muinsuskaitseameti loal).

 

Kui kasutusvaldusesse antud maa koosseisus on maad, mis ei kuulu omandamisele, võib omandada kasutusvaldusesse antud maad, mis asub väljaspool piirangutega ala. Omandamisele kuuluva maa eraldamiseks kinnisasi jagatakse.


Kasutusvaldusesse antud maad võib omandada kasutusvaldaja, kes:
1) tegeleb põllumajandusliku tootmisega;
2) kasutab maad sihtotstarbeliselt ja head põllumajandustava järgides;
3) ei ole andnud maad teise isiku kasutusse;
4) ei ole raiunud kasutusvaldusesse antud maal kasvavat metsa, välja arvatud maareformi seaduse § 341 lõikes 31 sätestatud erandi alusel;
5) ei oma riigi ees kasutusvaldusega ega maa erastamisega seotud võlgnevusi.


Kasutusvaldusesse antud maa ostuhinnaks on maa harilik väärtus (turuhind). Maa ostuhinna tasumisel järelmaksu võimalust ei ole.

Kestvus

Taotluse menetlemine võib võtta kuni kaks kuud.

Riigilõiv

32 eurot (tasuda enne taotluse esitamist)

Tasumine

Saaja: Rahandusministeerium

 

 

Viitenumber

 

Selgitus „Valgamaa" ja maaüksuse nimi

Õigusaktid

Lisainfot annab

Peaspetsialist maatoimingute alal Heivi Põder heivi.poder@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6160, kabinet 316

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Saata või tuua nõutavad dokumendid:

Kesk 12, 68203, VALGA, info@valga.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

  • taotlus
  • riigilõivu tasumist tõendav kviitung

Maa omandamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) füüsilise isiku puhul – taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg; välismaalase puhul kehtiva passi või passi asendava dokumendi andmed ja andmed elamisloa kohta), elukoht, kontaktandmed ning äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja puhul äriregistri registrikood;
2) juriidilise isiku puhul – taotleja nimi, asukoht, äriregistri registrikood ja maa omandamise menetluses juriidilist isikut esindama volitatud isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
3) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
4) taotletava kinnisasja registriosa number;
5) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

Tulemus

maavanema korraldus

Blankett, taotlusvorm

kasutusvaldusse antud maa omandamise taotlus füüsiline isik

kasutusvaldusse antud maa omandamise taotlus juriidiline isik

kasutusvalduse lepingu lõpetamise ja uue kasutusvalduse lepingu sõlmimise taotlus