Haridusvaldkonna järelevalve

 

Haridusvaldkonna järelevalve dokumendid 2016

Haridusvaldkonna järelevalve dokumendid 2017

 

Järelevalve õiendite ajalugu

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel õppeasutuse asukohajärgne maavanem. Eraõppeasutustes viiakse läbi riiklikku järelevalvet ning seda viiakse läbi samadel alustel nagu viiakse läbi haldusjärelevalvet munitsipaalõppeasutustes.

 

 

 

 

Haldusjärelevalve läbiviimise kohustus tuleneb koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 28 lõikest 1 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 84 lõikest 1.

 

Haridus- ja teadusminstri määrus "Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2015/2016  õppeaastal"

 

Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2016/2017. õppeaastal https://www.riigiteataja.ee/akt/130032016001

 

Temaatilist haldusjärelevalvet teostatakse 2016/2017. õppeaastal järgmistes õppeasutustes:

 

19.09. – 30.09.2016 Sooru Lasteaed
05.12. – 16.12.2016 Tsirguliina Keskkool
16.01. – 27.01.2017 Aakre Lasteaed-Algkool (koolieelne lasteasutus ja üldhariduskool)

 

Järelevalve prioriteet koolieelsetes lasteasutustes ning üldhariduskoolides on 2016/2017.õppeaastal lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk on hinnata, kuidas on igale lapsele ja õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.


 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist hariduse alal

Ivi Tigane

766 6122

ivi.tigane@valga.maavalitsus.ee

kabinet 338

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Kalle Vister 766 6120 kalle.vister@valga.maavalitsus.ee kabinet 337