Uudised ja teated

« Tagasi

Kolmas kirjalik enampakkumine - Mazda MPV, Paat Starcraft KMA-005 LK 163 koos paadimootori Yamaha 60 ning Tiki–Treileri VTL-600-ga

 

MAAVANEMA KORRALDUS   06.10.2017nr 1-1/17-308

                                              

 

 

Riigivara võõrandamise teise avaliku kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja riigivara võõrandamine kolmandal avalikul kirjalikul enampakkumisel

 

 

Võttes aluseks riigivaraseaduse § 4 lg 3  § 29 lg 1 p 1, § 30 lg 1 p 1, § 37 lg 1, § 38 lõike 1,

§ 48 lg 1, § 61 lg 1, § 62 lg 2  ja 3 ja lähtudes rahandusministri 20.11.2016.a. käskkirjaga nr.1.1-4/233 kinnitatud „Rahandusministeeriumi valitsemisel oleva riigivara valitsemise korra"  punktidest 1.3.1, 2. 1. 3, 2.6 ja 9 ning Valga Maavalitsuse riigivaraga tehingute teostamise  komisjoni 05.10.2017 protokollist nr 7-3-2/17

 

1.Tunnistan nurjunuks 05.10.2017 toimunud avaliku kirjaliku  enampakkumise riigivara,

1.1.Sõiduauto Mazda MPV, registreerimismärk 676TDU, VIN  kood JMZLW19F220111955, esmane registreerimine 2002, mootori tüüp bensiin, kere tüüp universaal, istekohti koos juhiga 7, kehtiv ülevaatus puudub,  alghinnaga 320 eurot;

 

1.2. Paat Starcraft KMA-005 LK 163ehitusaasta 1990, koos paadimootori Yamaha 60 ning Tiki–Treileri VTL-600-ga, registreerimismärk 818BN, VIN kood ESTVTL60050000025, esmane registreerimine 1995, kehtiv ülevaatus kuni 07.2019, alghinnaga 4600 eurot,

osas (pakkumise avamise protokoll nr 7-3-2/17 reg kuupäev 05.10.2017), kuna enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist.

2.Kuulutan välja kolmanda avaliku kirjaliku enampakkumise riigivara võõrandamise osas alljärgnevalt:

2.1.Sõiduauto Mazda MPV, registreerimismärk 676TDU, VIN  kood JMZLW19F220111955, esmane registreerimine 2002, mootori tüüp bensiin, kere tüüp universaal, istekohti koos juhiga 7, kehtiv ülevaatus puudub. Alghind: 260 eurot;

 

2.2. Paat Starcraft KMA-005 LK 163 ehitusaasta 1990, koos paadimootori Yamaha 60 ning Tiki–Treileri VTL-600-ga, registreerimismärk 818BN, VIN kood ESTVTL60050000025, esmane registreerimine 1995, kehtiv ülevaatus kuni 07.2019.Alghind 3700 eurot.

 

3. Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 23.10.2017  kella 9.30-ks Valga Maavalitsusse aadressil Kesk 12, 68203 Valga, kabinet 215, millele on märgitud  enampakkumise objekti nimetus ja tehtud märge „MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST".

 

4. Enampakkumise korraldaja on Valga Maavalitsus.

Määran enampakkumise läbiviijaks Valga Maavalitsuse riigivaraga tehingute teostamise komisjoni. Komisjonil korraldada enampakkumise teate edastamine väljaandele Ametlikud Teadanded. Enampakkumise teade avaldada maavalitsuse kodulehel.

 

5. Kirjalikul enampakkumisel esitada:

5.1 avaldus vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud ja protseduurireeglites esitatud tingimustel, kus on näha pakkuja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht, kontakttelefon ning sõnade ja numbritega tehtava pakkumissumma suurus (kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud pakkumine), pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.

5.2 füüsilise isiku puhul isikut tõendava dokumendi koopia;

5.3 pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et ta on tutvunud varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning teadlik vara tehnilisest olukorrast ja ei oma selles osas maavalitsusele pretensioone.

 

6. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:

6.1 müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud;

6.2 käesoleva punkti alapunktis 1 nimetatud isikute lähisugulased: vanavanem, vanem, vend, õde, laps ja lapselaps.

 

7. Pakkumised avatakse 23.10.2017 kell 10.00 Valga Maavalitsuses.

 

8. Võõrandatava vara kohta on võimalik informatsiooni saada telefonil 766 6140, kontaktisik maasekretär Tõnis Lass.

 

9. Müügileping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud müügitingimustega ja pakub kõige kõrgemat ostuhinda. Kõik vara müügi vormistamisega seotud kulud kannab ostja.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Lepik