Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

 

Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve dokumendid 2017

 

Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve dokumendid 2016

 

Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele teeb maavanem või tema volitatud isik  järelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi üle. Puuduste ilmnemisel võib teha ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks, aga ka teenuseosutaja tegevuslitsentsi peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks ning vastava lepingu täitmise peatamiseks või lõpetamiseks.

Maavanem teeb järelevalvet riigi poolt sihtotstarbeliselt sotsiaalhoolekandeks eraldatud raha kasutamise üle

Maavanem teeb järelevalvet lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetekohasuse üle. Maavanemal või tema volitatud ametnikul on õigus kontrollida nõuete täitmist kohapeal, teatades sellest teenuse osutajale vähemalt 24 tundi ette. Nõuete rikkumise korral tehakse teenuse osutajale ettekirjutus.

Sotsiaalabi, -teenuse või hoolekande taotlusi lahendavad valla- või linnavalitsuste vastavad komisjonid. Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele. Ametniku või komisjoni otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada maavanemale vaie.

Surma põhjuse tuvastamise seadusega tervishoiuteenuse osutajale pandud kohustuste täitmise üle teeb järelevalvet maavanem ja Terviseameti selleks volitatud ametnik. Maavanem kontrollib vajadusel, kas perearst on inimese surma ja selle põhjuse tuvastamisel ning arstliku surmateatise väljaandmisel seadusega pandud nõuetest ja tingimustest kinni pidanud ning kas surnu omaste, tema seadusliku esindaja, kohaliku omavalitsuse, Välisministeeriumi, uurimisasutuse või prokuratuuri teavitamise kohustust on täidetud.
 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Nõunik sotsiaal-

ja tervishoiu alal

Ülla Visnapuu

766 6170

ulla.visnapuu@valga.maavalitsus.ee

kabinet 140