Regionaalsete investeeringutoetuste programm

 

Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

 

Programmi eesmärgi saavutamiseks antakse taotluse alusel toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste (edaspidi sihtgrupp) õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks.

 

Toetust võib taotleda ja taotluse esitada:

1) kohaliku omavalitsuse üksus, sealhulgas kohaliku omavalitsuse üksuse hallatava asutuse projekti puhul;

2) mittetulundusühing, sealhulgas usuline ühendus, või sihtasutus, mis ei ole äriühingu valitseva mõju all ning mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele ja tegevused toimuvad ühenduse liikmes- ja töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks (edaspidi ka ühendus).

 

Maksimaalne toetus projektile on 80 000 eurot.

 

Taotlused esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse kas 15. jaanuariks.

 

Maavalitsustes korraldatakse maakondlike komisjonide poolt taotluste hindamine.

 

Täpsem info programmi kohta EASi kodulehelt 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

regionaalprojektide

ja EL- alase teavitustöö

alal

Marika Muru

766 6137

marika.muru@valga.maavalitsus.ee

kabinet 406