Planeeringute järelevalve

 

Planeeringute järelevalve dokumendid 2016

 

Planeeringute järelevalve dokumendid 2016Seaduslik alus

 

Planeerimisseadus (PlanS) https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015054

Vana planeerimisseadus (PlanS 2003_2015) https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014097

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015040

 

EhSRS § 1 lõike 1 kohaselt teostab maavanem enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringute üle järelevalvet vana planeerimisseaduse § 23 alusel.

 

Maavanem teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üldplaneeringute (PlanS § 90), kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute (PlanS § 121) ja detailplaneeringute (PlanS § 138) koostamise õiguspärasuse üle.

 

Detailplaneeringute üle teostatakse järelevalvet järgmistel juhtudel:

·         detailplaneering ei ole koostatud kooskõlas üldplaneeringuga (PlanS § 138 lg 2, § 142)

·         detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati kirjalikke arvamusi, mida ei võetud arvesse (PlanS § 138 lg 2)

·         detailplaneeringule koostatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine (PlanS § 124 lg 7, § 90)

 

Maakonnas kehtestatud kohalike omavalitsuste üldplaneeringud

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

planeeringute alal

Kaire Jaanus

766 6133

Kaire.jaanus@valga.maavalitsus.ee

kabinet 410