Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlik toetusvoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Siseturvalisuse arengukava programmist „Turvalisemad kogukonnad" on kogukondliku turvalisuse 2016.-2020. aasta maakondlike toetusvoorude eesmärk aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

•             edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

•             suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

•             aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Maksimaalne toetus on 3500 eurot taotluse kohta. Juhul, kui projekti raames soovitakse teha soetusi või investeeringuid suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja omafinantseering vähemalt 5% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest.

Toetusvooru abikõlblikkuse periood on  01.01.2017-31.10.2017.

Taotlejaks võivad olla:

•             Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;

•             vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november kell 16.30. Taotlus esitatakse taotleja asukohajärgsele või projekti tegevuste läbiviimise järgsele maavalitsusele.

Valgamaal tuleb digiallkirjastatud taotlused saata e-posti aadressil kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee. Postiga saadetud taotlustel ei või postitempli kuupäev olla hilisem kui 1. november 2016.

Toetuse taotlemise tingimused, taotlusvormid ning juhendid on avalikustatud

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali veebilehel.

Taotlejaid nõustab taotluste ettevalmistamisel SA Valgamaa Arenguagentuuri MTÜ konsultant

Aet Arula (tel 526 0236, e-post: aet.arula@valgamaa.ee)

Valdkonnaga tegelev ametnik Valga Maavalitsuses:

peaspetsialist arengu alal Kersti Lepik (tel 766 6112, e-post: kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee)