Kaasav haridus Valgamaa koolides

26.05.17

 

 

Projekti nimi: Kaasav haridus Valgamaa koolides

 

Projekti kokkuvõte: Põhiharidus on riigi haridusstandardiga ettenähtud kohustuslik üldharidusmiinimum (Eesti Vabariigi haridusseadus, § 15), lapsed on seega koolikohustuslikud kuni põhihariduse omandamise või kuni 17-aastaseks saamiseni (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, § 9). Haridus- ja Teadusministeeriumi aasta-analüüsi 2016. a kokkuvõttest selgub, et madala haridustasemega mitteõppivate 18−24 aastaste osakaal Eestis on 11% (Eesti tööjõu-uuringu järgi). Elukestva õppe strateegia siht aastaks 2020 on, et selliseid noori oleks vähem kui 9%. Samas näitavad EHISe andmed, et ca 20% noortest ei omanda ka seitsme aasta jooksul pärast põhikooli lõpetamist keskharidust ning Eesti on ainus OECD riik, kus keskhariduse omandajate osakaal nooremate hulgas langeb. Valga Põhikooli õppejuhi (Aive Aru-Raidsalu) magistritöös on välja toodud, et igal aastal langeb põhiharidusest välja ca 400 õpilast. Kõige sagedasem põhiharidusest väljalangeja on eesti õppekeelega 7.-9. klassi õpilane, läbi aastate on olnud kõige rohkem õpingute katkestajaid 9. klassi õpilaste seas (Eesti Statistikaamet, s.a.).

Varasemad teooriad ja uurimused näitavad, et negatiivsed kooliga seotud kogemused on üheks tugevaimaks koolist väljalangevust ennustavaks teguriks (Rumberger, 1995).

 

Valgamaa alaealiste komisjonis on koolikohustuse mittetäitmiste arutelude arv 30-40 (2015, 2016.a statistika).

Kaasava hariduse põhimõtete järgmine aitaks oluliselt kaasa kooliga seotud positiivse kogemuse saamiseks. Lastega töötavate spetsialistide ja õpetajate teadlikus ja meetodite valdamine toimetulemaks käitumis- ja õpiraskustega noortega aitab kaasa koolikohustuse täitmisele, seega väheneb põhiharidusest väljalangenud õpilaste osakaal.

Projektis on olulisel kohal koolide omavaheline kogemuste ja heade praktikate jagamine. Seetõttu toimuvad koolitused erinevates projektis osalevates koolides.

Tähelepanu häirega probleeme on klassiruumis üha enam. Kergemaid aktiivsus- ja tähelepanu vorme (ATH) esineb umbes 5 %-l kõigist koolilastest, raskemaid vorme umbes 1-1,5 %-l. Kerge ATH esineb poistel umbes kaks korda sagedamini kui tüdrukutel, raskemate vormide puhul suureneb suhtarv poiste kasuks veelgi. (Aspergeri sündroom, 2003) Tähelepanuvõime puudulikkuse tõttu: keskendub laps tegevusele lühiajaliselt; suudab tegeleda vaid ühe asjaga korraga; tähelepanu on stiimulite poolt kergesti kõrvale juhitav; ei suuda jälgida pikemat vestlust; ei märka detaile; jätab tegevused lõpetamata; vaimne pingutus on raske ja vastumeelne; on raskustes oma tegevuse iseseisva planeerimisega; unustab asju ja kaotab esemeid.

 

Projekti algus ja lõpp: 15.05.2017 – 31.08.2017

 

Toetuse summa: 3000 eurot

 

Sihtrühmadeks on: õpetajad ja koolijuhid, tugispetsialistid alus-, üld- ja kutsehariduses; kohalike omavalitsusorganite (KOKS § 4 mõistes) juhtorganite liikmed ning haridus-, sotsiaal- ja õigusvaldkonna ametnikud. 

 

Projektis osalevad: Tõrva Gümnaasium (448 õpilast), Otepää Gümnaasium (391 õpilast), Valga Põhikool (844 õpilast) ja Valga Priimetsa kool (349 õpilast). Projektis osalevates koolides õpib kokku õpilast 2032 õpilast.

Projektis toimuvatel koolitustel osaleb igast õppeasutusest üks tugispetsialist (sotsiaalpedagoog), juhtkonna liige (direktor või õppejuht), viis õpetajat ja kohaliku omavalitsuse haridusspetsialist. Kokku 32 inimest lisaks projektijuht ja koordineerija.

 

 

Projekti eesmärk ja tulemused: tõsta lastega töötavate õpetajate, spetsialistide ja haridusasutuste juhtkonna teadlikust kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel haridusasutustes.

Projekti tulemusena väheneb põhiharidusest väljalangemise ja koolikohustuse mittetäitjate osakaal Valgamaa koolides.

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist hariduse alal

Ivi Tigane

766 6122

ivi.tigane@valga.maavalitsus.ee

kabinet 338