Alaealiste komisjoni toimingud

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Alaealiste komisjon arutab alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumisi ning rakendab mõjutusvahendeid või taotleb kohtult luba nende kohaldamiseks.

 

Alaealiste komisjon poole võivad pöörduda alaealise enda või kooli esindajad, noorsoopolitsei ametnikud, konstaablid, lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, kohtunikud ja uurijad.
 
Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavakstegemisel.
Kestvus

Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates.

Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud

Vajalik isiklik kohaletulek või dokumentide esitamine postiasutuse kaudu           

Valga Maavalitsus, Kesk 12, 68203 Valga, kabinet 218

Vajaminevad dokumendid
Tulemus
komisjoni otsus mõjutusvahendite rakendamise kohta