« Tagasi

Müüa sõiduauto Audi 80 ja BMW 316

Konfiskeeritud vara võõrandamine avalikul enampakkumisel

Maavanema korraldus 20.01.2017 nr 1-1/17-35

 

Võttes aluseks riigivaraseaduse § 4 lg 3, § 30 lg 1 p 1, § 37 lg 1, § 38 lõike 1, § 48 lg 1, § 60 lg 1 ja lg 2, § 68 lg 2 p 2 ning Vabariigi Valitsuse 30.07.2004 määrusega nr 263 kehtestatud „Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise korra" § 3 lg 3 ning Valga Maavalitsuse riigivaraga tehingute teostamise komisjoni 19.01.2017.a. protokollist  nr.7-3-2/2 :

 

1.Tunnistan nurjunuks 19.01.2017 toimunud avaliku kirjaliku enampakkumise konfiskeeritud vara osas:

1.1 sõiduauto Audi 80, registreerimismärk 244 ASM osas, kuna enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist;

 1.2 sõiduauto BMW 316i, registreerimismärk 773 AYZ, kuna enampakkumisel ei esitatud ühtegi pakkumist.

 

2. Kuulutan välja :

2.1 viienda avaliku kirjaliku enampakkumise konfiskeeritud vara sõiduauto Audi 80, registreerimismärk 244 ASM (VIN – kood WAUZZZ8CZNA102512, esmane registreerimine 1992, mootori tüüp bensiin, kere tüüp sedaan, istekohti koos juhiga 5), osas.

Alghind: 50 eurot.

2.2. Kuulutan välja  teise avaliku kirjaliku enampakkumise konfiskeeritud vara sõiduauto BMW 316i, registreerimismärk 773 AYZ, (esmane registreerimine 01.09.1995.a., mootori tüüp bensiin, kere tüüp sedaan, istekohti koos juhiga 5), osas.

Alghind:  250 eurot.

 

3. Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 20.02.2017. a kella 9.30-ks Valga Maavalitsusse aadressil Kesk 12, 68206 Valga, kabinet 215, millele on märgitud enampakkumise objekti nimetus ja tehtud märge „MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST ".

 

4. Enampakkumise korraldaja on Valga Maavalitsus.

Määran enampakkumise läbiviijaks Valga Maavalitsuse riigivaraga tehingute teostamise komisjoni. Komisjonil korraldada enampakkumise teate edastamine väljaandele Ametlikud Teadanded. Enampakkumise teade avaldada maavalitsuse kodulehel.

 

 

5. Kirjalikul enampakkumisel esitada:

5.1 avaldus vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud ja protseduurireeglites esitatud tingimustel, kus on näha pakkuja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht, kontakttelefon ning sõnade ja numbritega tehtava pakkumissumma suurus (kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud pakkumine), pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.

5.2 füüsilise isiku puhul isikut tõendava dokumendi koopia;

5.3 pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et ta on tutvunud varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning teadlik vara tehnilisest olukorrast ja ei oma selles osas maavalitsusele pretensioone.

 

6. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:

6.1 müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud;

6.2 käesoleva punkti alapunktis 1 nimetatud isikute lähisugulased: vanavanem, vanem, vend, õde, laps ja lapselaps.

 

7. Pakkumised avatakse 20.02.2017. a kell 10.00 Valga Maavalitsuses.

 

8. Võõrandatava vara kohta on võimalik informatsiooni saada telefonil 766 6140, kontaktisik maasekretär Tõnis Lass.

 

9. Müügileping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud müügitingimustega ja pakub kõige kõrgemat ostuhinda. Kõik vara müügi vormistamisega seotud kulud kannab ostja.