Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused

Planeeringu olulisemaks eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes erinevate infrastruktuuride paiknemise ja vajaduse analüüsile, seatakse aladele vajalikud kasutustingimused, mis tagavad maakonna säästva arengu.
Dokumendi kaheks olulisemaks alateemaks on "Roheline võrgustik" ja „Väärtuslikud maastikud". Nimetatud alateemad olid lõppsünteesi põhilisteks lähtedokumentideks. Samuti hõlmab planeeringu lõppsüntees ka teisi tegureid ja valdkondi, mida on oluline arvestada asustuse ja maakasutuse suunamisel.

Planeering on kehtestatud maavanema korraldusega 28.03.2003 nr 269.

Dokumendid

Kaardid:

Koondkaart

Roheline võrgustik

Väärtuslikud maastikud

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

planeeringu alal

Kaire Jaanus

766 6133

kaire.jaanus@valga.maavalitsus.ee

kabinet 410