Asenduskoduteenuse või lapsehoiuteenuse tegevusloa väljastamine

22.01.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovitakse osutada asenduskoduteenust. Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab tegevuskohajärgne maavanem.

Nõuded tegevusloa taotlejale

 • Terviseameti kinnitus teenuse osutamise koha tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta.
 • Päästeameti kinnitus teenuse osutamise koha vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele.
 • Tegevusloa taotleja, osutada soovitav teenus ja teenust vahetult osutavad isikud, st kasvatusalatöötajad ja/või perevanemad peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele.
 • Kasvatusalatöötaja ja/või perevanem peab olema läbinud nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli.
 • Lastega töötava isikuna tohib tegutseda isik, keda ei ole karistatud või kellele ei ole kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-s 133–1333, 141–1451, 175, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.
 • Juhul kui asenduskoduteenust osutatakse perevanema eluruumides on vajalik eluruumi omaniku nõusolek asenduskoduteenuse osutamiseks perevanema eluruumides ning perevanemaga ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku  tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta ja allkirjaga kinnitus, et ta vastab SHS § 252  lõike 1 punktides 3-6 sätestatud nõuetele.
 • Taotluse allkirjastaja peab esindusõigust tõendama (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil).
 • Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud pankrotti.
 • Maksuvõla või selle ajatamise puudumine.
 • Riigilõivu tasumine.
 • Välisriigi ettevõtja peab Eestis tegutsemisel järgima samu nõudeid, mis siseriiklik ettevõtja.
Kestvus

Tegevusloa taotleja esitatud andmete ja dokumentide õigsust kontrollib ning tegevusloa väljastab tegevuskohajärgne maavanem tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 20 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Taotluse lahendamise tähtaega loetakse kõigi nõutavate andmete esitamisest alates.  

Hind 32  eurot
Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 
Pangakonto:

SEB pank       EE891010220034796011

Swedbank       EE932200221023778606

Nordea Bank  EE701700017001577198

Danske Bank  EE403300333416110002

 

Viitenumber: 2800082433

Selgitus: Valga Maavalitsus, asenduskoduteenuse tegevusloa taotlemine

Maksekorraldust esitama ei pea.

Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek
 • majandustegevusregistrist sisenendes majandustegevuse registris sisenedes Eesti teabevärava kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • maavanemale digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel (info@valga.maavalitsus.ee) või allkirjastatuna posti teel aadressil Valga Maavalitsus, Kesk 12, 68203 Valga; 

 • notari kaudu

Vajaminevad dokumendid

Tegevusloa saamiseks esitatakse taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid: 

 • Ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress).
 • Tegevusala seadusest tulenev nimetus (asenduskoduteenus) ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood (87901 asenduskoduteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus).
 • Kui soovite, et teile antava tegevusloa kehtivusaega piiratakse võrreldes seaduses ettenähtuga, siis tegevusloa soovitud kehtivusaeg.
 • Tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast.
 • Tegevuskoht.
 • Maksimaalne isikute arv, kellele soovitakse teenust osutada.
 • Andmed asenduskoduteenust vahetult osutavate isikute kohta – isiku nimi, isikukood, kontaktandmed ning andmed hariduse või kvalifikatsiooni kohta (dokumendi number ja kuupäev, dokumendi väljaandja) kutsetunnistuse korral sellele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, kutsetunnistuse number, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg.
 • Teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus.

Taotlusele lisatakse järgmised lisadokumendid:

 • Taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil).
 • Päästeameti tõend teenuse osutamise ruumide vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
 • Terviseameti tõend ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta.
 • Esmase tegevusloa taotlemisel kasvatusala töötajate või perevanema kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks.
 • Kasvatusalatöötaja või perevanema tervisetõendi nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.
 • Ärakirjad teenust vahetult osutavate isikute st kasvatusalatöötajad ja/või perevanemad vastavuse kohta sotsiaalhoolekande seaduse §-des 159 ja 1510 sätestatud nõuetele ning sellekohane allkirjastatud kinnitus koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega.
 • Kasvatusalatöötaja või perevanema välisriigis omandatud eriala või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ärakiri, kui see ei ole kantud Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel loodud infosüsteemi.
 • Kui asenduskoduteenust osutatakse perevanema eluruumides, tuleb täiendavalt esitada eluruumi omaniku nõusolek antud teenuse osutamiseks, perevanemaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta ning perevanemaga ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku allkirjaga kinnitus SHS § 252 lõike 1 punktides 3-6 sätestatud tingimustele vastavuse kohta.
 • Tõend lastega töötava isiku Lastekaitseseaduse § 511  lõikes 1 sätestatud karistusandmete puudumise kohta.
Tulemus

Andmete ja dokumentide õigsust kontrollib ning tegevusloa väljastab maavanem või tema volitatud ametnik. Maavanem kannab tegevusloa andmed majandustegevuse registrisse ja taotleja saab selle kohta e-postiga teate.