Arengustrateegiad ja arengukavad

ARENGUSTRATEEGIAD

Maakonna arengustrateegia tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve. Arengustrateegia on oluline maakonna arenguks vajalike eesmärkide püstitamisel ja soovitud tulemuste saavutamisel.  Arengustrateegia praktiline väärtus avaldab kasvavat mõju kohaliku elu edendajate tegevusele ja töö tulemuslikkusele. Põhjendatud viited arengustrateegiale on üks argumente erinevatele institutsioonidele sihtotstarbeliste toetuste andmisel.


Iga maakonna arengustrateegia on omamoodi unikaalne, sest on praktikas suurel määral mõjutatud konkreetse maakonna kontekstist, lahendamist vajavate probleemide äratundmisest ja arenguvajaduste mõistmisest.  Valgamaa arengustrateegia koondab endas Valga Maavalitsuse, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, kolmanda sektori ja Valgamaa elanikkonna huvisid. Arengustrateegia rakendajaks on Valgamaa Arengunõukogu, kuhu kuuluvad kõigi eelpoolmainitud osapoolte esindajad, et oleks tagatud võimalikult suur kaasatus ja avalikkus.


Maakonna areng on pidev protsess, kuid arengustrateegia näitab ära üldise raamistiku ja suundumused. Kavandatud tegevuste elluviimine aitab omakorda kaasa arengustrateegias püstitatud eesmärkide saavutamisele.
 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

arengu alal

Kersti Lepik

766 6112

kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee

kabinet 408

 

Arengustrateegia "Valgamaa 2020"

Lisa 1 Arengustrateegia tegevuskava

Lisa 2 Valgamaa kohalike omavalitsuste olulisemad arendus- ja investeerimisprojektid

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava

 

LISA 3 „Valgamaa koolivõrgu arengukava 2014-2020"

LISA 4 „Valga maakonna noorsootöö arengustrateegia 2009-2020"

LISA 5 „Valgamaa kultuurivaldkonna arengusuunad aastateks 2016-2020"

LISA 6 „Valgamaa sotsiaalteenuste kaardistus ja arendustegevused 2016-2020" 

6.1 Valgamaa sotsiaalteenuste analüüs

6.2 Hetkeolukord_uuring_Valgamaa

6.3 Hetkeolukord

6.4 Arengutegevused Valgamaal

LISA 7 „Valgamaa terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava"

 

 

VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD

Koolivõrgu arengukava 2014-2020

Valgamaa koolivõrgu arengukava 2014-2020 lisad (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10. 7.11, 7.12, 7.13)
Valga maakonna hooldus- ja õendusabi võrgu arengukava 2009-2015

Valga maakonna noorsootöö arengustrateegia 2009-2020

Valgamaa maine tegevuskava 2013-2017

Valgamaa terviseprofiil 2014

Valgamaa terviseprofiili tegevuskava 2010-2015

Valgamaa terviseprofiil ja tervisedenduse ja tervisedenduse tegevuskava 2013-2018

Paikkondliku tervisedenduse suutlikkuse tõstmisele suunatud koolitusvajadus

Põdrala valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2020

 

 

 

TEISED ARENGUDOKUMENDID

Via Hanseatica arengustrateegia

Via Hanseatica transpordikoridori ja selle arenguvööndi eeluuring

Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020

 

VARASEMAD ARENGUDOKUMENDID