Abielu regitreerimine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.
Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon.
Abiellujate poolt valitud vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhte valimisel edastab perekonnaseisuasutus vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile.
Avalduse alusel avatakse abieluvara registrikaart ja abikaasadele saadetakse abieluvararegistri poolt vastav teade.
Kestvus Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.
Hind

30 eurot

Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist.

Riigilõivu saab tasuda ka kohapeal internetipangas.

Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:
SWEDPANGAS EE 93 2200 2210 2377 8606
SEB PANGAS EE 89 1010 2200 3479 6011

Viitenumber:  2900082841

Selgitus: abielukande tegemine ja abiellujate perkonnanimed

Õigusaktid

Seaduste tõlked:

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Valga linn, Kesk 12, kabinet 236

Kodanike vastuvõtt:

E, T, K  9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00

N, R 9.00-13.00
Vajaminevad dokumendid
  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • mõlema abielluja sündi tõendav dokument; 
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud; 
  • kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta; 
  • abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument.

 

Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta(va isikut tõendav dokument), kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks eelnimetatud dokumentidele tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama asjaomase riigi pädeva asutuse tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi (abieluvõimetõend).
Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid abielukande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlget ei nõuta, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.
Tulemus
Abielukanne rahvastikuregistris. Abielu sõlmimise tõendamiseks väljastatakse abielutõend.

Esmane abielutõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Abielutõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku abielukande  koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide