Uudised ja teated

Kodanikupäeva viktoriin

26.11.2015

Vastused tuleb saata hiljemalt sama päeva kella 15 - ks e-postiga aadressile riina@valgark.ee . Arvesse võetakse ainult need vastused, mis on tulnud samalt e-posti aadressilt, kust on eelnevalt saadetud registreerumisandmed. Kui võistkondadel on ...  Loe edasi »

 

 

 

Valga Maavalitsus

 

Maavalitsus on maavanema juhtimisel töötav Rahandusministeeriumi valitsemisala riigiasutus. 

 

Maavanem on riigi huvide esindaja maakonnas, kes:

  • vastutab riigi kohapealse esindajana maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest;
  • viib regionaalsel tasandil ellu valitsuse poliitikat;
  • teostab haldusjärelevalvet maakonna kohalike omavalitsuste haldusaktide õiguspärasuse üle.

 

Lisaks koordineerib maavanem ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste ning omavalitsuste koostööd maakonnas.

 

Maavalitsuste põhitegevuseks on maakorraldus-, maareformi-, sotsiaal-, tervishoiu-, haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, regionaalarengu-, planeeringu-, ühistranspordi-, perekonnaseisu-, keskkonna- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmine. Lisaks eelnevale ka regionaalarengu programmide elluviimine, infosüsteemide-alase koostöö korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
 

Maavalitsuse struktuur

 

Kõik maavalitsused on ühtse struktuuriga. Maavanemat teenindab lisaks maasekretärile kolm osakonda –kantselei, arengu- ja planeeringuosakond ning haridus- ja sotsiaalosakond. Erandiks on tugiteenuste tsentraliseerimisel tekkinud kaks uut osakonda, mis teenindavad kõiki maavanemaid:

  • Aastast 2010 peetakse ja korraldatakse maavalitsuste ja nende hallatavate asutuste   raamatupidamis-, personali- ja palgaarvestust tsentraliseeritult Viljandi Maavalitsuses     paiknevas raamatupidamise ja personaliarvestuse osakonnas.
  • Aastast 2014 korraldab maavalitsustes ja maavalitsuste hallatavates asutustes siseauditialast tegevust Valga Maavalitsuse koosseisus olev siseauditi osakond, mille töötajad asuvad füüsiliselt  neljas erimaavalitsuses.

 

Tule Valgamaale!

27.04.14
Toimetaja: KAJA MÕTS